Spela in din chef!

Enligt 4 kap 9 a § brottsbalken (BrB) är det olagligt att olovligen, d.v.s. utan lov, spela in ljud från samtal där man själv inte deltar. I ett sådant fall gör man sig skyldig till brottet ''olovlig avlyssning''.

Med andra ord är det fullt lagligt att spela in ett samtal om samtycke föreligger från den/dem som blir inspelade eller om du själv deltar i inspelningen.

Det saknar betydelse avseende vad samtalet handlar om eller om medverkande i inspelningen har vetskap om att de blir inspelade, så länge du själv deltar i inspelningen.

Att spela in sin chef är ett av de bästa skydden för löntagare mot godtyckliga och oärliga chefer.

Kanske lovar din chef dig något. Det kan röra löneökning, ledighet, kortare arbetstid eller ny utrustning utan att hålla sitt ord. Har du ingenting inspelat och inga vittnen till samtalet blir det väldigt svårt att bevisa vad chefen lovade. Har du däremot spelat in chefens löften så är en muntlig överenskommelse lika bindande som en skriftlig.

Kanske blir du utsatt för kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, vuxenmobbning eller ett allmänt respektlös bemötande. Utan varken inspelning eller vittnen (som vågar träda fram) blir det allt som oftast en fråga om ord mot ord, där chefens ord inte sällan väger tyngre. Har du däremot spelat in samtalet med det kränkande beteendet så har du tydliga bevis för din sak och kan således agera därefter.

Spela in din chef

Ibland är det mer taktiskt att berätta för chefen att du tänker spela in samtalet (vilket är din rätt) för att få chefen att vakta sina ord och anpassa sin allmänna attityd gentemot dig och dina arbetskamrater. Men oftast får inspelningen ett större användningsområde om chefen inte vet att du spelar in samtalet.

OBS! Du får inte spela in samtal som du inte är del av. Du får med andra ord, exempelvis, inte lämna mobilen på chefens kontor medans du går på toa och låter den spela in vad chefen säger när du inte är närvarande. Då är risken att du gör dig skyldig till "olovlig avlyssning".

Se:4 kap 9 a § brottsbalken (BrB)

"9a §   Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239)."